Przejdź do treści
 

MIRALITE® PURE

Czyste odbicie natury

Lustra we wnętrzu to nie tylko przedmiot pomagający nam sprawdzić wygląd, ale i element dekoracyjny wpływający na odbiór wnętrza. Lustra optycznie powiększają oraz rozświetlają przestrzeń. Lustro MIRALITE® PURE dzięki ciemnemu, nieprzezroczystemu podlewowi w antracytowym kolorze doskonale nadaje się do podświetlenia np. za pomocą oświetlenia LED. Lustra MIRALITE® PURE produkowane w Polsce to wysoka jakość połączona z komfortem użytkowników i ograniczeniem wpływu na środowisko podczas procesu produkcji. Nasze lustra są wykonane w 30% ze stłuczki szklanej, co wpływa na redukcję emisji CO2. Ich niewątpliwą zaletą jest brak ołowiu i niski poziom rozpuszczalników, a także fakt, że nie wydzielają niebezpiecznych związków organicznych. Co ważne – właśnie ze względu na brak ołowiu i LZO lustro MIRALITE® PURE jest bezpieczne dla użytkowników i ich zdrowia.


 

Mirrors in interiors are not only an item helping us to check our appearance but also a decorative element that affects the perception of the space. Mirrors optically enlarge and illuminate the area. The MIRALITE® PURE mirror, with its dark, opaque backing in anthracite color, is perfectly suited for backlighting, e.g., using LED lighting. MIRALITE® PURE mirrors produced in Poland are of high quality combined with user comfort and limiting environmental impact during the production process. Our mirrors are made of 30% recycled glass, which reduces CO2 emissions. Their undeniable advantages include the absence of lead and low levels of solvents, as well as the fact that they do not emit dangerous organic compounds. Importantly, due to the absence of lead and VOCs, the MIRALITE® PURE mirror is safe for users and their health.

 • Environment friendly
  Environment friendly
 • Design
  Design

Opis

 

 

 

Lustro MIRALITE® PURE w fazie produkcji ma mniejszy wpływ na środowisko, a podczas użytkowania lepsze korzyści dla użytkowników.
 

Trwałość lustra MIRALITE® PURE przewyższa minimalne wymagania Normy Europejskiej EN1036 dotyczącej jakości luster stosowanych w pomieszczeniach. Lustro MIRALITE® PURE posiada:

 •  Oznakowanie CE
   
 •  Deklarację EPD
   

oraz w 100% nadaje się recyklingu.


 

Dzięki prostej strukturze oraz składowi bez ołowiu i rozpuszczalników, lustro MIRALITE® PURE łączy najwyższą jakość z ograniczonym wpływem na zdrowie i środowisko poprzez:


 

OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁÓW i SUROWCÓW

 •  wykonane w 30% z odzyskanego szkła (1 tona stłuczki obniża emisję CO2 o 300kg),
   
 •  1 warstwa podlewu oznacza o 20% niższe zużycie farby,
   

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

 •  szkło i lustro są wytwarzane w tym samym zakładzie w celu ograniczenia transportu,
   

NISKIE ZUŻYCIE CHEMIKALIÓW

 •  podlew lustra to farba na bazie wody, co oznacza 70% mniej rozpuszczalników,
   
 •  niska zawartość ołowiu, który jest niebezpieczny dla zdrowia i środowiska,
   

LEPSZĄ JAKOŚĆ POWIETRZA

 •  niski poziom emisji LZO (wysoki poziom LZO może powodować problemy zdrowotne - podrażnienie oczu, problemy z oddychaniem).
   

 

 

 

The MIRALITE® PURE mirror has a smaller environmental impact during production and offers better benefits for users during its use.

 

The durability of the MIRALITE® PURE mirror exceeds the minimum requirements of the European Standard EN1036 for the quality of mirrors used in interiors. The MIRALITE® PURE mirror features:

 •  CE marking
   
 •  EPD declaration
   

and it is 100% recyclable.


 

Thanks to its simple structure and composition free of lead and solvents, the MIRALITE® PURE mirror combines the highest quality with a reduced impact on health and the environment through:


 

MATERIAL AND RAW MATERIAL SAVINGS

 •  made with 30% recycled glass (1 ton of cullet reduces CO2 emissions by 300kg),
   
 •  one single layer of backing means 20% less paint usage,
   

LOW ENERGY CONSUMPTION

 •  glass and mirror are produced in the same facility to reduce transportation,
   

LOW CHEMICAL USAGE

 •  the mirror's backing is water-based paint, meaning 70% fewer solvents,
   
 •  low lead content, which is harmful to health and the environment,
   

BETTER AIR QUALITY

 •  low VOC (Volatile Organic Compounds) emission level (high VOC levels can cause health problems - eye irritation, breathing difficulties).
   

 

 

 

ZASTOSOWANIE 

 

Lustro MIRALITE® PURE doskonale sprawdza się jako element wypełnienia mebli, szaf czy garderób. MIRALITE® PURE jako okładzina ścienna w łazienkach, salonach, czy korytarzach – doda ‘efektu glamour’ wnętrzom. W obiektach komercyjnych – hotelach, biurach, sklepach, restauracjach, w salach fitness – lustra są eleganckim i funkcjonalnym uzupełnieniem wnętrza. Gdy podkreślimy odbijający się w lustrze obraz dodatkowym światłem, możemy liczyć na ciekawy efekt iluminacyjny.

 

 

 

 

APPLICATIONS

 

The MIRALITE® PURE mirror is ideally suited as a filling element for furniture, wardrobes, or closets. MIRALITE® PURE as a wall cladding in bathrooms, living rooms, or corridors – adds a ‘glamour effect’ to interiors. In commercial facilities – hotels, offices, stores, restaurants, fitness rooms – mirrors are an elegant and functional addition to the interior. When we highlight the reflection in the mirror with additional light, we can expect an interesting illuminative effect.

 

 

 

 

 

 BENEFITY

 

 •  Do produkcji luster dedykowane są tafle szklane szkła PLANICLEAR® o wyjątkowej jakości AV.
   
 •  Antracytowy podlew eliminuje efekt prześwietlania przy podświetleniu lustra.
   
 •  Łatwa obróbka, jakość i wyjątkowa trwałość oraz parametry użytkowe przekładają się na najwyższy komfort montażu i użytkowania.  
 •  Czyste żywe kolory, niezależnie od oświetlenia, a jasny, neutralny odcień lustra, doskonale wpływa na kompatybilność z chłodnymi barwami.  
 •  Podlew wolny od ołowiu i rozpuszczalników organicznych.

 

 

 

 

 

 

BENEFITS

 

 •  Mirrors are produced using PLANICLEAR® glass panes of exceptional AV quality dedicated to mirror production.
   
 •  The anthracite backing eliminates the translucence effect when the mirror is illuminated.
   
 •  Easy processing, quality, exceptional durability, and functional parameters translate into the highest comfort of installation and use.  
 •  Pure, vivid colors, regardless of lighting, and the bright, neutral shade of the mirror, perfectly enhance compatibility with cool colors.  
 •  Backing free from lead and organic solvents.

 

ASORTYMENT

Lustro MIRALITE® PURE może być produkowane na szkle PLANICLEAR®, DIAMANT® (szkło extra białe) oraz na szkle barwionym w masie PARSOL®. 
NOWOŚĆ!!! Lustro MIRALITE® EASYSAFE to lustro ze zintegrowaną warstwą żywicy chroniącą przed odpryskami szkła w przypadku rozbicia szklanej tafli.

RANGE

The MIRALITE® PURE mirror can be produced on PLANICLEAR®, DIAMANT® (extra white glass), and on PARSOL® colored glass. 
NEW!!! The MIRALITE® EASYSAFE mirror features an integrated resin layer protecting against glass splinters in case of breaking the glass pane.
 

MONTAŻ

Lustro MIRALITE® PURE może być mocowane w ramie, montowane za pomocą uchwytów mocujących oraz klejone za pomocą kleju o neutralnym systemie utwardzania lub dwustronnej taśmie do klejenia.

W przypadku gdy lustro ma być przyklejone do powierzchni, należy zawsze postępować i przestrzegać instrukcji producenta klejów do luster lub innego materiału montażowego oraz postępować zgodnie z instrukcją instalacji luster
W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić test klejenia postępując zgodnie z instrukcją producenta materiału montażowego. SAINT-GOBAIN GLASS nie jest producentem materiałów montażowych i nie gwarantuje ich neutralności oraz nie ponosi odpowiedzialności za właściwości materiałów montażowych.
Instrukcja montażu
Installation guidelines  

INSTALLATION

The MIRALITE® PURE mirror can be mounted in a frame, installed using mounting brackets, and glued using a neutral curing system adhesive or double-sided adhesive tape.

When the mirror is to be glued to a surface, always follow and adhere to the manufacturer's instructions for mirror adhesives or other installation materials and follow the mirror installation instructions
In case of doubt, perform an adhesion test following the installation material manufacturer's instructions. SAINT-GOBAIN GLASS is not a manufacturer of installation materials and does not guarantee their neutrality nor is responsible for the properties of installation materials.
Installation instructions
Installation guidelines

PRZETWÓRSTWO

Lustro MIRALITE® PURE można nawiercać, obrabiać mechanicznie i fazować, jest łatwe do cięcia na dowolne kształty. Możliwe jest naniesienie logo, piaskowanie lub grawerowanie powierzchni zewnętrznej.
Instrukcja przetwarzania
Processing guidelines
 

PROCESSING

The MIRALITE® PURE mirror can be drilled, mechanically processed, and beveled; it is easy to cut into any shape. It is possible to apply a logo, sandblast, or engrave the external surface.
Processing instructions
Processing guidelines
 

 

Galeria zdjęć

1_2.jpg 1_2.jpg
2.jpg
3_1.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
fot1-miralite_976x553.jpg
fot2-miralite_976x553.jpg
fot3-miralite_976x553.jpg
fot4-miralite_976x553.jpg