Przejdź do treści
 

Deklaracja EPD dla MIRALITE PURE

Lustro MIRALITE PURE zostało docenione za najwyższą jakość, ekologiczność oraz minimalny wpływ na środowisko. Właśnie otrzymało Deklarację Środowiskową Produktu  (EPD). Jest to kolejne potwierdzenie najwyższej jakości lustra MIRALITE PURE, a zarazem efekt działań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

EPD logo

The MIRALITE PURE ecological mirror has been recognized for the highest quality, environmental performance and minimal impact on environment. The Environmental Product Declaration has been just received. This is another confirmation of the highest quality of MIRALITE PURE, and also the result of all activities related to sustainable development.

Lustro ekologiczne MIRALITE PURE z Deklaracją Środowiskową Produktu 

Ekologiczne lustro MIRALITE PURE to produkt produkowany w Polsce. Na tle innych luster dostępnych na rynku wyróżnia się przede wszystkim minimalnym wpływem na środowisko. A to dlatego, że wykonane zostało – w 30% - ze szkła pochodzącego z recyklingu, co wpływa na redukcję emisji CO2. Jego niewątpliwą zaletą jest brak ołowiu, a także fakt, że nie wydziela niebezpiecznych związków organicznych. Co ważne – właśnie ze względu na brak ołowiu MIRALITE PURE jest bezpieczne dla użytkowników i ich zdrowia. Deklaracja środowiska EPD to zapewnienie niskiego oddziaływania produktu na środowisko naturalne przez cały cykl jego życia – od produkcji, przez użycie aż po recyklingu. Deklaracja EPD zwiększa szanse budynku na uzyskanie certyfikatu BREEAM lub LEED, jak również umożliwia klientom podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich, prowadzących do redukcji wpływu budynku na środowisko. MIRALITE PURE mniejszy wpływ na środowisko, lepsze korzyści dla użytkowników.

Lustro ekologiczne MIRALITE PURE to:

OSZCZĘDNOŚC MATERIAŁÓW i SUROWCÓW

- jest ono wykonane w 30% z odzyskanego szkła (1 tona stłuczki obniża emisję CO2 o 300kg),

- w wyniku nakładania tylko jednej warstwy podlewu, mamy o 20% niższe zużycie farby,

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

- szkło i lustro są wytwarzane w tym samym zakładzie w celu ograniczenia transportu,

NISKIE ZUŻYCIE CHEMIKALIÓW

- podlew lustra to farba na bazie wody, co oznacza 70% mniej rozpuszczalników (dla porównania stężenie rozpuszczalników w lustrze standardowym to 460 g/l do 130 g/l w MIRALITE PURE),

- lustro jest zgodne z Dyrektywą 2004/42/WE, której celem jest ograniczenie emisji LZO spowodowanej zastosowaniem rozpuszczalników organicznych zawartych np. w pewnych lakierach i farbach, w celu zapobiegania lub redukcji zanieczyszczeń powietrza wynikających z udziału LZO w tworzeniu się warstwy ozonowej w dolnej warstwie atmosfery,

- zawiera najniższą zawartość ołowiu (ołów jest silnym antyutleniaczem tradycyjnie stosowanym w produkcji farb, jakimi pokrywana jest tylna strona luster, jest on potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia i środowiska) – zawartość w lustrze standardowym 30-50.000 ppm – w MIRALITE PURE < 40 ppm,

LEPSZA JAKOŚĆ POWIETRZA

- niski poziom emisji LZO, czyli lotnych związków organicznych i formaldehydów, które łatwo rozprzestrzeniają się w temperaturze pokojowej. Jeśli ich stężenie w pomieszczeniach jest zbyt wysokie, mogą powodować problemy zdrowotne (podrażnienie oczu, problemy z oddychaniem, itd.),

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ i TRWAŁOŚĆ

- trwałość MIRALITE PURE przewyższa minimalne wymagania Europejskiej Normy EN1036.

Zobacz deklarację EPD

 

MIRALITE PURE ecological mirror with the Environmental Product Declaration

 

The ecological mirror MIRALITE PURE is a product made in Poland. Compared to other mirrors available on the market, it is distinguished primarily by its minimal environmental impact. It is made - in 30% - from recycled glass, which reduces CO2 emissions. Its undoubted advantage is the lack of lead, as well as the fact that it does not emit hazardous organic compounds. Importantly - because of the lack of lead, it's safe for people health. The Environmental Product Declaration stands for a guarantee of low impact of the product on the natural environment throughout its entire lifecycle, from its production through its use through its recycling. Using products which have EPDs in a building increases its chances to receive the BREEAM or LEED certificate. Furthermore, the recognisability and reputability of this declaration allows customers to make aware decisions leading to reducing the impact on the environment. MIRALITE PURE less impact on the environment, better benefits for users.

MIRALITE PURE ecological mirror:

PRESERVES MATERIALS & RESOURCES

- it is made of 30% of recycled glass (1 ton of cullet reduces by 300kg CO2 emissions),

- as a result of applying only one layer of water-based paint, we use 20% less paint,

CONSUMES LOW ENERGY

- glass and mirror are produced in the same plant to avoid transportation,

USES LESS CHEMICALS

- a water-based paint means 70% less solvents (for comparison, the concentration of solvents in a standard mirror is 460 g/l to 130 g/l in MIRALITE PURE),

- compliance with Decopaint Directive 2004/42/EC, that aims to limit VOC emissions due to the use of organic solvents in certain varnishes and paints, among other products, in order to prevent or reduce air pollution resulting from the contribution of VOCs to the formation of ground-level ozone,

- the lowest lead content (lead is a powerful anti-corrosive agent traditionally used in paint applied to the back of mirrors. It is potentially dangerous to health and the environment) - a standard mirror content 30-50.000 ppm – in comparison to MIRALITE PURE < 40 ppm,

IMPROVES AIR QUALITY

- low VOC emissions - Volatile Organic Compounds (VOC) and formaldehyde are organic chemical substances that can be easily spread at room temperature. If their concentration indoors is too high, they can cause health problems (eye irritation, breathing problems, etc.),

HAS HIGH QUALITY and DURABILITY

- MIRALITE PURE durability exceeds by far the minimal requirements of the European Mirror standard EN 1036.

 

Click to see EPD

 

miralite_pure_background MIRALITE® PURE

Znajdź dystrybutora